Privacy Policy

Privacyverklaring Website Bolduc.nl

M7 Real Estate Ltd, haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde vennootschappen, aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijken in onderstaande link (‘wij’, ‘we’; ‘ons’; ‘onze’) respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijken

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit betekent dat wij bepalen op welke wijze wij persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken.

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (de ‘AVG’) is in deze privacyverklaring vastgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat uw wettelijke rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op ons gebruik van alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen via deze website of onze beleggersportal, of die wij op andere wijze van u verzamelen, zoals via e-mail, per telefoon of in een persoonlijk gesprek. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing op informatie die wij mogelijk over u verzamelen uit externe bronnen in de uitoefening van ons bedrijf.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, zodat u precies weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken.

Informatie die wij van u hebben

Om ons in staat te stellen ons bedrijf uit te oefenen en onze diensten doeltreffend te promoten, is het voor ons noodzakelijk dat we persoonsgegevens hebben en verwerken over: (potentiële) beleggers; personen die onze website gebruiken of op andere wijze met ons communiceren; personen die zich aanmelden om informatie te ontvangen over onze producten en diensten; en individuele huurders van onze objecten. Daarom kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, bewaren en doorgeven; deze gegevens hebben we ingedeeld in de volgende categorieën (N.B.: deze lijst is niet limitatief):

 • Identiteitsgegevens omvatten naam, titel, geboortedatum, geslacht, persoonsbeschrijving, functie en gegevens met betrekking tot het dienstverband.
 • Contactgegevens omvatten adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële Gegevens omvatten bankrekeninggegevens en financiële informatie.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en door u en andere informatie over investeringen die u bij ons hebt gedaan, diensten die u bij ons hebt afgenomen en/of (huur)overeenkomsten die u met ons hebt gesloten, alsmede investeringen die u hebt gedaan in fondsen die door M7 worden beheerd of gesponsord.
 • Technische Gegevens omvatten IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en plaats, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en –platform, en andere technologie aanwezig in de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website en andere systemen die door ons geëxploiteerd worden.
 • Profielgegevens omvatten gegevens over interesses, voorkeuren, klachten of feedback die u aan ons gecommuniceerd hebt.
 • Gebruikersgegevens omvatten informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt.
 • Informatiemateriaal / Communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor wat betreft het ontvangen van informatiemateriaal en nieuwsbrieven van ons, alsmede uw communicatievoorkeuren.
 • Ook kan het nodig zijn dat we aanvullende informatie over u verwerken om ons in staat te stellen ons bedrijf adequaat uit te oefenen en onze diensten doeltreffend te promoten.

Hoe wij informatie over u verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u. U kunt ons bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, per telefoon, via e-mail of anderszins met ons te communiceren. Hiertoe behoren persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u: (i) onze diensten aanvraagt of bij ons investeert; (ii) ons persoonsgegevens verstrekt in verband met uw huurderschap van een van onze objecten; (iii) zich aanmeldt voor onze diensten, nieuwsbrieven, informatiemateriaal of andere publicaties; of (iv) ons feedback geeft of andere berichten stuurt.

Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, zoekacties en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere vergelijkbare technologieën.

Daarnaast kunnen we ook informatie over u verzamelen van andere entiteiten binnen onze groep en van andere derden, inclusief maar niet beperkt tot externe leveranciers of onderleveranciers van technische diensten en betalingsdiensten, leveranciers van analytische gegevens, zakenpartners, fondsbeheerders, professionele adviseurs, vastgoedbeheerders, makelaars, kredietinformatiebureaus, bureaus die betrouwbaarheidsonderzoeken uitvoeren en andere derden die diensten verlenen in verband met de uitoefening van ons bedrijf.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben juist en actueel zijn. Laat het ons weten indien uw persoonsgegevens gedurende uw relatie met ons wijzigen.

Doelen waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer we hiervoor rechtsgronden hebben. In de meeste gevallen zullen we de informatie die we over u hebben gebruiken in de volgende situaties:

 • wanneer we de overeenkomst die we met u gaan sluiten of hebben gesloten, moeten uitvoeren;
 • wanneer dit noodzakelijk is met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen;
 • wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, aan een vereiste van toezichthouders en/of aan andere toepasselijke wetgeving.

In de artikelen (1) tot en met (12) hierna geven we een beschrijving van de wijze waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en de bijbehorende rechtsgronden waarop we onze verwerking baseren. Daar waar dit van toepassing is, hebben we ook aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

N.B. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd wanneer in onderstaand overzicht meer dan één rechtsgrond is opgenomen.

Doel: Om u te registreren als nieuwe belegger / klant, inclusief het uitvoeren van een due diligence-onderzoek naar u wanneer dit wettelijk vereist is.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doel: Om u te registreren als nieuwe huurder van een van onze objecten, inclusief het uitvoeren van een due diligence-onderzoek naar u wanneer dit wettelijk vereist is.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doel: Om u of een relevant fonds diensten te verlenen in verband met een overeenkomst die u of het betreffende fonds met ons heeft gesloten, inclusief diensten die verband houden met het doen van investeringen bij ons.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf en het verlenen van diensten aan u of aan een relevant fonds.

Doel: Om te voldoen aan onze verplichtingen in verband met enige huurovereenkomst die u met ons hebt gesloten ter zake van (een van) onze objecten.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Doel: Om met u te communiceren met het oog op het verlenen van diensten aan u of een relevant fonds, of in verband met het doen van investeringen bij ons.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf en het promoten van onze diensten.

Doel: Om met u te communiceren in verband met enige huurovereenkomst die u met ons hebt gesloten ter zake van (een van) onze objecten.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf en het promoten van onze diensten.

Doel: Om onze relatie met u te beheren, inclusief maar niet beperkt tot het beoordelen van en reageren op berichten die u ons stuurt of feedback die u ons geeft via onze website of per post, per telefoon, via e-mail of anderszins.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf, het promoten en verbeteren van onze diensten, en het beantwoorden van vragen of het reageren op klachten over onze diensten.

Doel: Om toepasselijke betalingen, vergoedingen en/of kosten te beheren en te innen.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het verwerken van betalingen door klanten / beleggers en om ervoor te zorgen dat we alle aan ons verschuldigde bedragen kunnen innen.

Doel: Om onze bedrijfsactiviteiten en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het uitoefenen van ons bedrijf, het waarborgen van de verlening van administratieve en IT-diensten, het handhaven van de veiligheid van het netwerk en het voorkomen van fraude.

Doel: Om door u ingediende aanvragen voor een abonnement op onze nieuwsbrieven te verwerken en u deze nieuwsbrieven conform uw verzoek toe te sturen.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het ontwikkelen en promoten van onze diensten en de groei van ons bedrijf.

Doel: Om u te voorzien van informatiematerialen, en suggesties en aanbevelingen te doen, over diensten van ons die voor u interessant kunnen zijn, en om u informatie te verstrekken over mogelijke evenementen die wij organiseren en die voor u interessant kunnen zijn.
Rechtsgronden voor verwerking

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen bij het ontwikkelen en promoten van onze diensten en de groei van ons bedrijf.
Informatiemateriaal

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over diensten die door ons worden verleend en die voor u interessant kunnen zijn. U ontvangt dergelijk informatiemateriaal van ons indien u hierom hebt verzocht. U kunt dergelijk materiaal ook van ons ontvangen indien u diensten van ons hebt afgenomen of met ons hebt onderhandeld over onze diensten en u zich in deze gevallen niet hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijk materiaal.

U kunt ons op ieder moment vragen u niet langer informatiemateriaal toe te zenden door contact op te nemen met ons Data Privacy Team via onderstaande gegevens:

M7 Real Estate Ltd Third Floor

The Monument Building 11 Monument Street Londen

EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Indien u geen informatie verstrekt

Indien wij persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of op grond van de voorwaarden van een overeenkomst die we met u hebben gesloten, en u deze informatie niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat we de overeenkomst die we met u hebben gesloten of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u diensten te verlenen) niet kunnen uitvoeren. In dat geval moeten we een door ons aan u verleende dienst mogelijk annuleren. Mocht dit zich voordoen, dan zullen we u daarover op dat moment informeren.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld, ook om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade als gevolg van onbevoegd(e) gebruik of verstrekking van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doelen met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Derden met wie wij uw gegevens delen

Wij moeten uw gegevens mogelijk delen met derden die namens ons optreden of diensten aan ons verlenen. Uw persoonsgegevens worden te allen tijde veilig bewaard en worden alleen met deze derden gedeeld indien nodig. Uw gegevens kunnen aan de volgende derden worden verstrekt:

 • andere entiteiten binnen onze groep;
 • professionele adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot juridisch adviseurs en financieel adviseurs), verzekeraars, bankiers, accountants, financiële organisaties en beheerders;
 • leveranciers van bepaalde diensten en functies zoals hosting- en clouddiensten, het opstellen van beleggersberichten en financiële overzichten, aanbieders van klantrelatiebeheer (CRM), investeringsbeheer, administratieve en domiciliëringsdiensten, rapportagesoftware en andere software die wordt gebruikt om te voldoen aan bedrijfsvoeringsbehoeften;
 • aanbieders van bepaalde diensten en functies, zoals vastgoedbeheerdiensten, makelaarsdiensten en andere diensten en functies die verband houden met het beheer, de administratie en/of het onderhoud van onze objecten;
 • andere derden die diensten verlenen in verband met de uitoefening van ons bedrijf en de activiteiten van door ons beheerde / gesponsorde fondsen, inclusief maar niet beperkt tot IT- en systeembeheerdiensten;
  handelspartners en zakenpartners;
 • derden met wie we onderhandelen over een commerciële overeenkomst, bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijf of joint venture;
 • de regering van het Verenigd Koninkrijk of enige andere overheidsinstantie of toezichthoudende autoriteit wanneer wij daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn.
  Internationale overdracht van gegevens

N.B. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte moeten overdragen, bijvoorbeeld indien we gebruik maken van externe dienstverleners uit een ander land. In die situaties zullen we passende waarborgen invoeren om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard, bijvoorbeeld de modelcontractbepalingen. Indien u meer informatie nodig hebt over de ingevoerde waarborgen, dan kunt u deze bij ons opvragen door contact op te nemen met ons Data Privacy Team via onderstaande gegevens:

M7 Real Estate Ltd Third Floor

The Monument Building 11 Monument Street Londen

EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de beheerder en domiciliëringsagent voor een aantal van onze fondsen; deze is gevestigd in Jersey. De Europese Commissie heeft voor Jersey een adequaatheidsbesluit afgegeven waarin wordt bevestigd dat het systeem van gegevensbeschermingswetgeving van Jersey een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van de AVG hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens. Wij respecteren deze rechten en streven ernaar deze te waarborgen bij alles wat we doen. Het betreft onder andere de volgende rechten:
 • U kunt ons vragen om een kopie van de gegevens die we over u hebben en een beschrijving van de wijze waarop we die gegevens gebruiken (‘recht van inzage van de betrokkene’).
 • Indien u meent dat gegevens die we over u hebben mogelijk onjuist of onvolledig zijn, en u deze gegevens niet zelf kunt corrigeren, dan kunt u van ons verlangen dat we deze onjuistheden rectificeren (‘recht op rectificatie’).
 • U kunt in bepaalde situaties van ons verlangen dat wij uw gegevens wissen (‘recht op gegevenswissing’ of ‘recht op vergetelheid’).

Wanneer we uw gegevens verwerken via geautomatiseerde procedés op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren, kunt u ons vragen deze gegevens te verstrekken aan een andere partij (‘recht op gegevensoverdraagbaarheid’).
U kunt in bepaalde situaties van ons verlangen dat we ons gebruik van uw gegevens beperken of bezwaar maken tegen de wijze waarop deze worden gebruikt (‘recht op beperking van de verwerking’).
Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u in bepaalde situaties het recht bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens (‘recht van bezwaar tegen verwerking’).
Indien we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van op u gerichte direct marketing, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel (‘recht op bezwaar tegen verwerking – direct marketing’).
In situaties waarin we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken (‘recht om toestemming in te trekken’).

Contact

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, indien u contact met ons wilt opnemen over uw rechten of indien u klachten hebt over ons gebruik van uw gegevens, kunt u ons bereiken via: DataPrivacyTeam@m7re.eu

Wij doen ons best uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en eventuele klachten naar uw tevredenheid op te lossen. Mocht u van mening zijn dat wij uw klacht niet hebben opgelost, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (in het Verenigd Koninkrijk) of een andere, gelijkwaardige lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

N.B. Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde bijwerken.

Project by M7

Bolduc

Utopialaan 22 – 52
5232 CD Den Bosch

Copyright Bolduc Inc. All Rights Reserved